DANH SÁCH HỘI KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016

HKH THÀNH PHỐ SA ĐÉCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HKH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
                _________________        ___________________________________
 
              Sa Đéc, ngày   tháng 9 năm 2015

 

 
DANH SÁCH HỘI KHUYẾN HỌC 
NĂM HỌC 2015 - 2016
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

 Trần Hồng Vân

 Chủ tịch Hội KH

 

2

 Lê Hữu Nghĩa

 Phó CT HKH

 

3

 Nguyễn Lê Quốc Thiên

 Thành viên

 

4

 Đào Thị Kim Thoa

 Thành viên

 

5

 Nguyễn Ngọc Em

 Thành viên

           Thủ quỹ

6

 Lê Minh Giáp

 Thành viên

 

7

 Hồ Trần Hồng Hải

 Thành viên

 

8

 Võ Thành Phát

 Thành viên

 

9

 Trần Phước Dũng

 Thành viên

 

10

 Nguyễn Thị Thu Thảo

 Thành viên

 

11

 Nguyễn Thị Ngọc Hiền

 Thành viên

Thư ký

12

 Nguyễn Nhã Phương

 Thành viên

 

13

 Trần Thị Ngọc Bích

 Thành viên

 

14

 Vũ Đức Hoành

 Thành viên

 

15

 Bùi Thị Thẹn

 Thành viên

 

 

Tác giả bài viết: Trần Hồng Vân