TỔ THỂ DỤC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Trịnh Đức Tân

1978

1999

ĐHSP GDTC,

ĐHGDQP-AN

Tổ trưởng

2

Lê Quốc Bửu

1980

2002

ĐHSP GDTC

Tổ phó

3

Trương  Duy  Tân

1982

2003

ĐHSP GDTC,

GDQP-AN

Giáo viên

4

Huỳnh Thị Thu Thúy

1981

2006

ĐHSP GDTC

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Thảo Trang

1984

2005

ĐHSP GDTC

Giáo viên