TỔ TIẾNG ANH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TT

HỌ, TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Chiêm Thị Chức

1981

2006

Đại học

Tổ phó

2

Lê Thị Xuân Đào

1974

1995

Đại học

Giáo viên

3

Nguyễn Nhã Phương

1982

2005

Thạc sĩ

Tổ trưởng

4

Trần Thanh Thúy

1979

2000

Đại học

Giáo viên

5

Lê Thị Thanh Vân

1981

2005

Đại học

Giáo viên

6

Dương Thị Thùy Trang

1995

2021

Đại học

Giáo viên

7

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1985

2007

Đại học

Giáo viên