TỔ VĂN PHÒNG

 

TỔ TRƯỞNG
 

 
HỒ TRẦN HỒNG HẢI
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán
Điện thoại: 0908989349
Email: honghaihotran@gmail.com

 
I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ VĂN PHÒNG
Tổ Văn phòng Trường THPT NGUYỄN DU được thành lập từ ngày 01/08/2008 cùng với sự thành lập trường gồm 08 thành viên sau:
 

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1 Võ Minh Hoàng1956 Thạc sĩ Quản lý giáo dục Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thúy Hà1971 Thạc sĩ vật lý Phó Hiệu trưởng
3 Nguyễn Ngọc Em1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
4 Trương Thị Thủy Tiên1982 Trung cấp kế toán Văn thư, thủ quỹ
5 Vũ Đức Hoành1974 Đại học sư phạm GDCT Giáo viên,TLTN
6 Đặng Thùy Phương1986 Trung cấp y tế PT y tế
7 Phạm Văn lợi1959  Bảo vệ
8 La Thị Huỳnh Nga1956  Phục vụ

 
Tháng 02/2009 trường tiếp nhận thêm 01 Phó Hiệu trưởng.
 

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1 Lâm Văn Vững1959 Đại học Sư phạm Toán Phó Hiệu trưởng

           
 
Đến năm học 2010-2011 do sự phát triển của trường nên tổ tăng thêm thành viên gồm 13 người:
 

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1 Võ Minh Hoàng1956 Thạc sĩ QLGD Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thúy Hà1971 Thạc sĩ KHGD Phó Hiệu trưởng
3 Lâm Văn Vững1959 Đại học Sư phạm toán Phó Hiệu trưởng
4 Nguyễn Ngọc Em1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
5 Ngô Phạm Đức Phúc1979 Sơ cấp kế toán Văn thư, thủ quỹ
6 Nguyễn Thị Thúy Lam1988 Đại học GV.TLTN
7 Đặng Thùy Phương1986 Trung cấp y tế PT y tế
8 Lê Thị Diễm Thúy1977 Đại học sư phạm Toán GV.PT TB
9 Trần Thị Ngọc Bích1988 Cao Đẳng Thư viện PT thư viện
10 Hồ Trần Hồng Hải1962 Đại học sư phạm Toán GV.PCGD
11 Phạm Công Tiển1985  Bảo vệ
12 Huỳnh Ngọc Anh Khanh1974  Bảo vệ
13 La Thị Huỳnh Nga1956  Phục vụ

 
Tháng 08 năm 2011 tổ thêm 02 thành viên của tổ là Ban giám hiệu và giáo viên phải chuyển sinh hoạt với tổ chuyên môn, tổ Văn phòng còn lại 07 thành viên gồm:
 

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1 Nguyễn Ngọc Em1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
2 Phạm Công Tiển1985  Bảo vệ- Tổ phó
3 Ngô Phạm Đức Phúc1979 Sơ cấp kế toán  Văn thư, thủ quỹ
4 Trần Thị Ngọc Bích1988 Cao Đẳng Thư viện PT thư viện
5 Đặng Thùy Phương1986 Trung cấp y tế PT y tế
6 Huỳnh Ngọc Anh Khanh1974  Bảo vệ
7 Trần Thị Phượng Hoàng1982  Phục vụ

 
Tháng 08 năm 2012 Ban giám hiệu chuyển 02 giáo viên từ tổ toán, 01 GV tổ tin học sang sinh hoạt chung với tổ văn phòng: phụ trách thiết bị, 01 phụ trách phồ cập, 01 GV phụ trách giáo vụ, tổ văn phòng tăng lên gồm 10 thành viên:
 

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1 Nguyễn Ngọc Em1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
2 Hồ Trần Hồng Hải1962 Đại học Sư Phạm Toán Phụ trách phổ cập- Tổ phó
3 Ngô Phạm Đức Phúc1979 Sơ cấp kế toán Văn thư, thủ quỹ
4 Trần Thị Ngọc Bích1988 Cao Đẳng Thư viện PT thư viện
5 Đinh Văn Nhân1968 Đại học Công nghệ Thông tin -TP.HCM Phụ trách phòng máy vi tính, giáo vụ
6 Đặng Thùy Phương1986 Trung cấp y tế PT y tế
7 Lê Thị Diễm Thúy1978 Đại học Sư Phạm Toán Phụ trách thiết bị
8 Huỳnh Ngọc Anh Khanh1974  Bảo vệ
9 Phạm Công Tiển1985  Bảo vệ
10 Trần Thị Phượng Hoàng1982  Phục vụ

 
Tháng 08 năm 2014 đến nay tiếp nhận thêm cô Trần Thị Trúc Thư thế công việc văn thư - thủ quỹ của Thầy Ngô Phạm Đức Phúc, tổ văn phòng vẫn 10 thành viên:
 

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1 Nguyễn Ngọc Em1962 Trung cấp kế toán Kế toán trưởng, Tổ trưởng
2 Hồ Trần Hồng Hải1962 Đại học Sư Phạm Toán Phụ trách phổ cập, Tổ phó
3 Trần Thị Trúc Thư1984 Đại học hành chánh Văn thư, thủ quỹ
4 Trần Thị Ngọc Bích1988 Cao Đẳng Thư viện PT thư viện
5 Đinh Văn Nhân1968 Đại học Công nghệ Thông tin -TP.HCM Phụ trách phòng máy vi tính, giáo vụ
6 Đặng Thùy Phương1986 Trung cấp y tế PT y tế
7 Lê Thị Diễm Thúy1978 Đại học Sư Phạm Toán Phụ trách thiết bị
8 Huỳnh Ngọc Anh Khanh1974  Bảo vệ
9 Phạm Công Tiển1985  Bảo vệ
10 Trần Thị Phượng Hoàng1982  Phục vụ

 
II/ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ VĂN PHÒNG:
    Năm học 2008-2009 thành tích đạt được:
            - 02 GV đạt CSTĐ cấp cơ sở:Thầy Võ Minh Hoàng, Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Vũ Đức Hoành
            - 05 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2009-2010 thành tích đạt được:
            - 04 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở:Thầy Võ Minh Hoàng, Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em.
            - 05 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2010-2011 thành tích đạt được:
            - 03 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em.
            - 09 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2011-2012 thành tích đạt được:
            - 04 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em, Thầy Ngô Phạm Đức Phúc.
            - 08 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2012-2013 thành tích đạt được:
            - 02 CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Ngọc Em, Thầy Ngô Phạm Đức Phúc.
            - 07 GV.CNV đạt LĐTT
    Năm học 2013-2014 thành tích đạt được:
             09 GV.CNV đạt LĐTT
      Năm học 2009-2010 thành tích đạt được:
            - 04 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở:Thầy Võ Minh Hoàng, Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em.
            - 05 GV.CNV đạt LĐTT
            Năm học 2010-2011 thành tích đạt được:
            - 03 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em.
            - 09 GV.CNV đạt LĐTT
          Năm học 2011-2012 thành tích đạt được:
            - 04 GV.CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Thúy Hà, Thầy Lâm Văn Vững, Cô Nguyễn Ngọc Em, Thầy Ngô Phạm Đức Phúc.
            - 08 GV.CNV đạt LĐTT
            Năm học 2012-2013 thành tích đạt được:
            - 02 CNV đạt CSTĐ cấp cơ sở: Cô Nguyễn Ngọc Em, Thầy Ngô Phạm Đức Phúc.
            - 07 GV.CNV đạt LĐTT
            Năm học 2013-2014 thành tích đạt được:
             09 GV.CNV đạt LĐTT


Tổ Văn phòng năm học 2014 - 2015