Hotline
02773762305
c3nguyendu.dongthap@moet.edu.vn
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 07/9/2020

TKB ap dung tu ngay 07.09.2020

TKB BUỔI SÁNG

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB1

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

---

TD
TD-GDQP-Buu

---

---

---

---

 

Tiết 2S

---

---

---

---

---

 

Tiết 3S

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 4S

---

GDQP
TD-GDQP- Trang

---

---

---

---

 

Tiết 5S

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB2

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

---

---

---

GDQP
TD-GDQP- Trang

---

---

 

Tiết 2S

---

---

---

TD
TD-GDQP-Buu

---

---

 

Tiết 3S

---

---

---

---

---

 

Tiết 4S

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 5S

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB3

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 2S

---

---

---

---

TD
TD-GDQP-Thu Thuy

---

 

Tiết 3S

---

---

---

---

---

 

Tiết 4S

---

---

---

---

GDQP
TD-GDQP- Trang

---

 

Tiết 5S

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB4

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

---

---

---

TD
TD-GDQP-Thu Thuy

---

---

 

Tiết 2S

---

---

---

---

---

 

Tiết 3S

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 4S

---

---

---

GDQP
TD-GDQP- Trang

---

---

 

Tiết 5S

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB5

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 2S

---

GDQP
TD-GDQP- Trang

---

---

---

---

 

Tiết 3S

---

TD
TD-GDQP-Thu Thuy

---

---

---

---

 

Tiết 4S

---

---

---

---

---

 

Tiết 5S

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB6

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

---

TD
TD-GDQP-Thu Thuy

---

---

---

---

 

Tiết 2S

---

---

---

---

---

 

Tiết 3S

---

GDQP
TD-GDQP- Trang

---

---

---

---

 

Tiết 4S

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 5S

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB7

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 2S

---

---

---

GDQP
TD-GDQP- Trang

---

---

 

Tiết 3S

---

---

---

TD
TD-GDQP-Thu Thuy

---

---

 

Tiết 4S

---

---

---

---

---

 

Tiết 5S

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB8

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

---

---

---

---

---

TD
TD-GDQP-Thu Thuy

 

Tiết 2S

---

---

---

---

---

 

Tiết 3S

---

---

---

---

---

GDQP
TD-GDQP-Duy Tan

 

Tiết 4S

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 5S

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB9

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 2S

---

---

---

---

---

GDQP
TD-GDQP-Duy Tan

 

Tiết 3S

---

---

---

---

---

TD
TD-GDQP-Thu Thuy

 

Tiết 4S

---

---

---

---

---

 

Tiết 5S

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB1

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Toan-Long

Sử
Su- Ngan

Địa
Dia-Tuyen


Ly-Giap

Văn
Van-Thoa

Toán
Toan-Long

 

Tiết 2S

Toán
Toan-Long

Sinh
Sinh-Trang

Toán
Toan-Long

 

Tiết 3S

Văn
Van-Thoa

Văn
Van-Thoa

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT2

TA
AV- Chuc

 

Tiết 4S

Hóa
Hoa-Van

GDCD
GDCD-Thao

TA
AV- Chuc

SHCN
Toan-Long

 

Tiết 5S

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT2

CN
Ly-Phong

NGLL
Toan-Long


Ly-Giap

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB2

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Van-Than

Địa
Dia-Tuyen

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT2

TA
AV-Dao

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT1


Ly-Giap

 

Tiết 2S

Văn
Van-Than

Sử
Su- Ngan

GDCD
GDCD-Thao


Ly-Giap

TA
AV-Dao

 

Tiết 3S

Văn
Van-Than

Toán
Toan-Minh

Văn
Van-Than

 

Tiết 4S

Sinh
Sinh-Trang

Hóa
Hoa-Van

SHCN
Van-Than

Toán
Toan-Minh

 

Tiết 5S

Toán
Toan-Minh

CN
Ly-Hanh

NGLL
Van-Than

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB3

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Dia-Tuyen

CN
Ly-Hanh

Toán
Toan-Tin

TA
AV- Van


Ly-Giap

Sử
Su- Ngan

 

Tiết 2S

Sinh
Sinh-Trang


Ly-Giap

Văn
Van-Diem

Toán
Toan-Tin

 

Tiết 3S

GDCD
GDCD-Thao

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT2

 

Tiết 4S

Toán
Toan-Tin

TA
AV- Van

Hóa
Hoa-Van

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT2

SHCN
Dia-Tuyen

Văn
Van-Diem

 

Tiết 5S

Địa
Dia-Tuyen

Văn
Van-Diem

NGLL
Dia-Tuyen

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB4

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Hoa-Hieu


Ly-Nghia

Hóa
Hoa-Hieu

Sử
Su-Tram

TA
AV- Van

Toán
Toan-Truong

 

Tiết 2S

Văn
Van-Thanh

Địa
Dia-Tuyen

GDCD
GDCD-Thao

 

Tiết 3S

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT1

CN
Ly-Hanh

Toán
Toan-Truong

Văn
Van-Thanh

Văn
Van-Thanh

 

Tiết 4S

TA
AV- Van

Sinh
Sinh-Trang

Toán
Toan-Truong


Ly-Nghia

SHCN
Hoa-Hieu

 

Tiết 5S

NGLL
Hoa-Hieu

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT1

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB5

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
GDCD-Thao

Sử
Su-Tram

TA
AV- Chuc

Toán
Toan-Truong

Toán
Toan-Truong

Văn
Van-Thoa

 

Tiết 2S

Hóa
Hoa-Tuoi

CN
Ly-Hanh

 

Tiết 3S

GDCD
GDCD-Thao

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT1

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT1

Địa
Dia-Tuyen

Toán
Toan-Truong

 

Tiết 4S

TA
AV- Chuc

Văn
Van-Thoa


Ly-Phong

Sinh
Sinh-Tam

SHCN
GDCD-Thao


Ly-Phong

 

Tiết 5S

Văn
Van-Thoa

NGLL
GDCD-Thao

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB6

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Hoa-Tuoi

Toán
Toan-Truc

Văn
Van-Thuy


Ly-Phong

Văn
Van-Thuy

TA
AV- Chuc

 

Tiết 2S

GDCD
GDCD-Thao

Sinh
Sinh-Tam

 

Tiết 3S

CN
CN- Linh

TA
AV- Chuc

Văn
Van-Thuy


Ly-Phong

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT1

 

Tiết 4S

Hóa
Hoa-Tuoi

Toán
Toan-Truc

SHCN
Hoa-Tuoi

Sử
Su-Tram

 

Tiết 5S

Địa
Dia-Tuyen

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT2

NGLL
Hoa-Tuoi

Toán
Toan-Truc

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB7

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Van-Thanh

TA
AV-Dao

Văn
Van-Thanh


Ly-Tram

Văn
Van-Thanh

Văn
Van-Thanh

 

Tiết 2S

Hóa
Hoa-Hieu

Sử
Su-Tram

 

Tiết 3S

Địa
Dia-Tuyen

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT2

TA
AV-Dao

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT1


Ly-Tram

 

Tiết 4S

GDCD
GDCD-Thao

Sinh
Sinh-Tam

Toán
Toan-Tin

SHCN
Van-Thanh

Toán
Toan-Tin

 

Tiết 5S

Toán
Toan-Tin

CN
CN- Linh

NGLL
Van-Thanh

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB8

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
CN- Linh

Văn
Van-Thuy

Toán
Toan-Thao

TA
AV- Ngoc

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT2

Toán
Toan-Thao

 

Tiết 2S

CN
CN- Linh

Văn
Van-Thuy

Toán
Toan-Thao

 

Tiết 3S

GDCD
GDCD-Thao

Sử
Su-Tram


Ly-Tram

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT2

 

Tiết 4S


Ly-Tram

TA
AV- Ngoc

Sinh
Sinh-Tam

Địa
Dia-Tuyen

SHCN
CN- Linh

Hóa
Hoa-Khoi

 

Tiết 5S

Văn
Van-Thuy

NGLL
CN- Linh

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB9

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Hoa-Thuy

GDCD
GDCD-Thao

CN
CN- Linh

Sinh
Sinh-Tam

Văn
Van-Then


Ly-Tram

 

Tiết 2S

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thien
Phong VT1

Văn
Van-Then

Toán
Toan-Thao

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT2

 

Tiết 3S

Địa
Dia-Tuyen

Văn
Van-Then


Ly-Tram

Toán
Toan-Thao

 

Tiết 4S

TA
AV- Hoa

Hóa
Hoa-Thuy

TA
AV- Hoa

SHCN
Hoa-Thuy

 

Tiết 5S

Toán
Toan-Thao

NGLL
Hoa-Thuy

Sử
Su-Tram

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB1

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Ly-Tram

TA
AV-Thuy

Văn
Van-Than

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT2

Sử
Su-Khoa

Toán
Toan-Thuoc

 

Tiết 2S


Ly-Tram

GDCD
GDCD-Thao

 

Tiết 3S

Sinh
Sinh-Tan

TA
AV-Thuy

Toán
Toan-Thuoc

CN
CN- Linh

Hóa
Hoa-Khoi

 

Tiết 4S

Toán
Toan-Thuoc

Hóa
Hoa-Khoi

Văn
Van-Than

SHCN
Ly-Tram

GDCD
GDCD- Xuan

 

Tiết 5S

Địa
Dia-Thanh

NGLL
Ly-Tram

Sử
Su-Khoa

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB2

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Toan-Dung

Hóa
Hoa-Thuy

Văn
Van-Thoa

CN
CN- Linh

GDCD
GDCD-Thao

Sử
Su-Tram

 

Tiết 2S

Toán
Toan-Dung

Toán
Toan-Dung

TA
AV- Phuong

Địa
Dia-Thanh


Ly-Giap

 

Tiết 3S

Sinh
Sinh-Binh

Toán
Toan-Dung

 

Tiết 4S

Hóa
Hoa-Thuy

Sử
Su-Tram

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT1

Văn
Van-Thoa

SHCN
Toan-Dung

TA
AV- Phuong

 

Tiết 5S

GDCD
GDCD-Thao

NGLL
Toan-Dung

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB3

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Sinh-Trang

TA
AV- Chuc

Toán
Toan-Long

TA
AV- Chuc

Toán
Toan-Long

Văn
Van-Nguyet

 

Tiết 2S

Hóa
Hoa-Thuy

Địa
Dia-Tuyen

 

Tiết 3S

Sử
Su- Ngan

Văn
Van-Nguyet

GDCD
GDCD-Thao

Sinh
Sinh-Trang

Hóa
Hoa-Thuy

 

Tiết 4S

Toán
Toan-Long

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT1


Ly-Dao

SHCN
Sinh-Trang

Sử
Su- Ngan

 

Tiết 5S

GDCD
GDCD-Thao

NGLL
Sinh-Trang

CN
CN- Linh

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB4

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Ly-Phong

Toán
Toan-Thao

GDCD
GDCD-Thao

GDCD
GDCD-Thao

Toán
Toan-Thao


Ly-Phong

 

Tiết 2S

Văn
Van-Then

CN
CN- Linh

Toán
Toan-Thao

Văn
Van-Then

 

Tiết 3S

Sinh
Sinh-Tam

Hóa
Hoa-Khoi

Sử
Su-Tram

 

Tiết 4S

Hóa
Hoa-Khoi

Địa
Dia-Tuyen

TA
AV-Dao

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT1

SHCN
Ly-Phong

TA
AV-Dao

 

Tiết 5S

Sử
Su-Tram

NGLL
Ly-Phong

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB5

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Toan-Trang

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT2

TA
AV-Dao

Văn
Van-Thoa

GDCD
GDCD- Xuan

Toán
Toan-Trang

 

Tiết 2S

Toán
Toan-Trang

Sử
Su- Ngan

 

Tiết 3S

TA
AV-Dao

CN
CN- Linh


Ly-Phong

Toán
Toan-Trang

Sử
Su- Ngan

 

Tiết 4S

Địa
Dia-Tuyen

Hóa
Hoa-Khoi

SHCN
Toan-Trang

Văn
Van-Thoa

 

Tiết 5S

-x-

Sinh
Sinh-Tan

-x-

NGLL
Toan-Trang

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB6

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Van-Then

Toán
Toan-Minh

Toán
Toan-Minh

Văn
Van-Then

Địa
Dia-Thanh

Văn
Van-Then

 

Tiết 2S

TA
AV- Chuc

Hóa
Hoa-Thuy

Sử
Su-Khoa

 

Tiết 3S

TA
AV- Chuc

Toán
Toan-Minh

GDCD
GDCD- Xuan

Sử
Su-Khoa

 

Tiết 4S

CN
CN- Linh


Ly-Giap

SHCN
Van-Then

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT2

 

Tiết 5S

-x-

Sinh
Sinh-Binh

-x-

NGLL
Van-Then

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB7

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
Van-Thu

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT1

TA
AV- Phuong

Toán
Toan-Minh


Ly-Dao

Hóa
Hoa-Thuy

 

Tiết 2S

Văn
Van-Thu

 

Tiết 3S

Toán
Toan-Minh

Địa
Dia-Thanh

CN
CN- Linh

Sử
Su-Khoa

Toán
Toan-Minh

 

Tiết 4S

TA
AV- Phuong

Sinh
Sinh-Binh

Văn
Van-Thu

SHCN
Van-Thu

Sử
Su-Khoa

 

Tiết 5S

-x-

-x-

NGLL
Van-Thu

GDCD
GDCD- Xuan

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB8

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
AV-Thuy

Toán
Toan-Dung

TA
AV-Thuy

Văn
Van-Than


Ly-Tram

Hóa
Hoa-Khoi

 

Tiết 2S

TA
AV-Thuy

GDCD
GDCD-Thao

 

Tiết 3S

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT2

Văn
Van-Than

Sinh
Sinh-Tam

Sử
Su- Ngan

Toán
Toan-Dung

 

Tiết 4S

Toán
Toan-Dung

CN
CN- Linh

SHCN
AV-Thuy

 

Tiết 5S

-x-

-x-

Địa
Dia-Tuyen

NGLL
AV-Thuy

Sử
Su- Ngan

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB9

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1S

CC
AV- Van

Sinh
Sinh-Tam

Hóa
Hoa-Khoi

Toán
Toan-Thuoc

Toán
Toan-Thuoc

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT1

 

Tiết 2S

TA
AV- Van

Sử
Su-Tram

 

Tiết 3S


Ly-Phong

TA
AV- Van

Sử
Su-Tram

GDCD
GDCD-Thao

Toán
Toan-Thuoc

 

Tiết 4S

Văn
Van-Nguyet

Văn
Van-Nguyet

SHCN
AV- Van

CN
CN- Linh

 

Tiết 5S

-x-

-x-

NGLL
AV- Van

Địa
Dia-Hien

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 08:38

 

 

TKB BUỔI CHIỀU

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB1

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

Toán
Toan-Truc

Địa
Dia-Thanh

GDCD
GDCD- Xuan

Hóa
Hoa-Hieu

Toán
Toan-Truc

TA
AV- Hoa

 

Tiết 2C

TA
AV- Hoa

Hóa
Hoa-Hieu

 

Tiết 3C

CN
Sinh-Tan

Văn
Van-Thuy

Văn
Van-Thuy

Sinh
Sinh-Binh


Ly-Nghia

 

Tiết 4C

Sử
Su-Khoa

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT2

SHCN
Ly-Nghia

 

Tiết 5C

CC
Ly-Nghia

-x-

-x-

NGLL
Ly-Nghia

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB2

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

GDCD
GDCD- Xuan

Văn
Van-Thanh

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT1

TA
AV- Ngoc

Sử
Su-Khoa

Toán
Toan- Van

 

Tiết 2C


Ly-Nghia

CN
Sinh-Binh

 

Tiết 3C

Hóa
Hoa-Hieu

TA
AV- Ngoc

Văn
Van-Thanh

Địa
Dia-Thanh

Hóa
Hoa-Hieu

 

Tiết 4C

Sinh
Sinh-Binh

Toán
Toan- Van

SHCN
Su-Khoa

 

Tiết 5C

CC
Su-Khoa

-x-

-x-

NGLL
Su-Khoa

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB3

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

Văn
Van-Thu

Hóa
Hoa-Hieu

Hóa
Hoa-Hieu

TA
AV- Phuong

Địa
Dia-Thanh


Ly-Nghia

 

Tiết 2C

CN
Sinh-Tan

Sử
Su-Khoa

 

Tiết 3C

Toán
Toan-Truc

Sinh
Sinh-Binh

TA
AV- Phuong

Toán
Toan-Truc

GDCD
GDCD- Xuan

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT2

 

Tiết 4C

Văn
Van-Thu

SHCN
Toan-Truc

 

Tiết 5C

CC
Toan-Truc

-x-

-x-

NGLL
Toan-Truc

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB4

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

Địa
Dia-Thanh

Văn
Van-Thu

TA
AV- Ngoc

Toán
Toan-Trang

Sinh
Sinh-Binh

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT1

 

Tiết 2C

CN
Sinh-Tan

Hóa
Hoa-Tuoi

 

Tiết 3C

Sử
Su-Khoa

Hóa
Hoa-Tuoi

Văn
Van-Thu

TA
AV- Ngoc


Ly-Dao

 

Tiết 4C

GDCD
GDCD- Xuan

Toán
Toan-Trang

SHCN
GDCD- Xuan

 

Tiết 5C

CC
GDCD- Xuan

-x-

-x-

NGLL
GDCD- Xuan

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB5

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

CN
Sinh-Tan

Hóa
Hoa-Tuoi

Toán
Toan-Thuoc

TA
AV-Thuy

Văn
Van-Diem

Toán
Toan-Thuoc

 

Tiết 2C

Địa
Dia-Thanh

GDCD
GDCD- Xuan

 

Tiết 3C

Văn
Van-Diem

TA
AV-Thuy

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT1


Ly-Hanh

Sử
Su-Khoa

Hóa
Hoa-Tuoi

 

Tiết 4C

SHCN
Van-Diem

 

Tiết 5C

CC
Van-Diem

Sinh
Sinh-Tan

-x-

-x-

NGLL
Van-Diem

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB6

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

Sử
Su- Ngan

Sinh
Sinh-Binh

Văn
Van-Nguyet

Toán
Toan-Dung

Hóa
Hoa-Van

Văn
Van-Nguyet

 

Tiết 2C

Hóa
Hoa-Van

CN
Sinh-Tan

 

Tiết 3C


Ly-Hanh

GDCD
GDCD- Xuan

Toán
Toan-Dung

TA
AV- Hoa

Địa
Dia-Hien

TA
AV- Hoa

 

Tiết 4C

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT1

SHCN
Sinh-Binh

 

Tiết 5C

CC
Sinh-Binh

-x-

-x-

NGLL
Sinh-Binh

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB7

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

Văn
Van-Diem

Văn
Van-Diem

Sinh
Sinh-Tan


Ly-Hanh

Địa
Dia-Hien

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT2

 

Tiết 2C

GDCD
GDCD- Xuan

Sử
Su- Ngan

 

Tiết 3C

TA
AV- Ngoc

CN
Sinh-Tan

Hóa
Hoa-Van

Toán
Toan-Tin

Hóa
Hoa-Van

Toán
Toan-Tin

 

Tiết 4C

TA
AV- Ngoc

SHCN
Ly-Hanh

 

Tiết 5C

CC
Ly-Hanh

-x-

-x-

NGLL
Ly-Hanh

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB8

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT2

GDCD
GDCD- Xuan

TA
AV- Phuong

Toán
Toan-Tin

Sử
Su- Ngan


Ly-Dao

 

Tiết 2C

Địa
Dia-Thanh

TA
AV- Phuong

 

Tiết 3C

Hóa
Hoa-Van

Hóa
Hoa-Van

Sinh
Sinh-Tan

Văn
Van-Nguyet

Văn
Van-Nguyet

 

Tiết 4C

Toán
Toan-Tin

CN
Sinh-Tan

SHCN
Dia-Hien

 

Tiết 5C

CC
Dia-Hien

-x-

-x-

NGLL
Dia-Hien

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

10CB9

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

Tin Phong TH Tin hoc
Tin-Thien
Phong VT1

Văn
Van-Thuy

Văn
Van-Thuy

TA
AV- Hoa


Ly-Dao

Hóa
Hoa-Van

 

Tiết 2C

 

Tiết 3C

GDCD
GDCD- Xuan

Địa
Dia-Thanh

TA
AV- Hoa

Toán
Toan-Trang

Sử
Su- Ngan

Toán
Toan-Trang

 

Tiết 4C

Sinh
Sinh-Tan

CN
Sinh-Tan

SHCN
Ly-Dao

 

Tiết 5C

CC
Ly-Dao

Hóa
Hoa-Van

-x-

-x-

NGLL
Ly-Dao

-x-

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB1

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

---

GDQP
GDQP-Duc Tan

---

 

Tiết 3C

---

---

---

---

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Hoa
Phong VT1

---

 

Tiết 4C

---

TD
GDQP- Trang

---

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB2

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 3C

---

---

---

---

TD
GDQP- Trang

---

 

Tiết 4C

---

---

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT2

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

GDQP
GDQP-Duc Tan

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB3

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 3C

---

GDQP
GDQP- Trang

---

---

---

---

 

Tiết 4C

---

TD
TD-Buu

---

---

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT2

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB4

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

GDQP
GDQP- Trang

---

---

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT2

---

 

Tiết 3C

---

---

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

---

---

TD
TD-Buu

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB5

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thuy
Phong VT1

---

GDQP
GDQP- Trang

---

---

 

Tiết 3C

---

---

TD
TD-Buu

---

---

 

Tiết 4C

---

---

---

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB6

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thanh
Phong VT2

---

---

---

---

 

Tiết 3C

---

GDQP
GDQP- Trang

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

TD
TD-Buu

---

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB7

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

TD
TD-Buu

---

---

---

---

 

Tiết 3C

---

---

GDQP
GDQP- Trang

---

---

 

Tiết 4C

---

---

---

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT1

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB8

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Quyen
Phong VT2

TD
TD-Buu

---

 

Tiết 3C

---

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

---

GDQP
GDQP- Trang

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

11CB9

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

TD
TD-Buu

---

---

---

 

Tiết 3C

---

---

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

GDQP
GDQP- Trang

---

---

Nghề TH Phong TH Tin hoc
Tin-Thien
Phong VT1

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB1

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

TD
GDQP-Duc Tan

---

---

 

Tiết 3C

---

---

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

---

GDQP
GDQP-Duy Tan

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB2

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 3C

GDQP
GDQP-Duy Tan

---

---

---

---

---

 

Tiết 4C

TD
GDQP-Duc Tan

---

---

---

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB3

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

GDQP
GDQP-Duy Tan

---

---

---

---

 

Tiết 3C

---

TD
GDQP-Duc Tan

---

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

---

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB4

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

TD
TD-Thu Thuy

---

---

---

 

Tiết 3C

---

---

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 5C

---

---

GDQP
GDQP-Duy Tan

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB5

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 3C

---

---

GDQP
GDQP-Duy Tan

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

TD
TD-Thu Thuy

---

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB6

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 3C

---

---

---

---

GDQP
GDQP-Duc Tan

---

 

Tiết 4C

---

---

---

---

TD
TD-Thu Thuy

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB7

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 3C

---

TD
GDQP-Duy Tan

---

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

---

---

---

 

Tiết 5C

---

GDQP
GDQP-Duc Tan

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB8

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

TD
GDQP-Duy Tan

---

---

 

Tiết 3C

---

---

---

---

---

 

Tiết 4C

---

---

---

GDQP
GDQP-Duc Tan

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 

 

THPT Nguyễn Du

 
 

12CB9

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

 

Tiết 1C

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

 

Tiết 2C

---

---

---

---

---

---

 

Tiết 3C

GDQP
GDQP-Duc Tan

---

---

---

---

---

 

Tiết 4C

TD
GDQP-Duy Tan

---

---

---

---

---

 

Tiết 5C

---

---

---

---

---

 

 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.8 vào lúc 04/09/2020 10:08

 


Tác giả: CĐCS
Nguồn:THPT Nguyễn Du Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 2
Hôm qua : 112
Tháng 01 : 1.850
Tháng trước : 3.890
Năm 2022 : 1.850
Năm trước : 42.904
Tổng số : 168.556